Vítejte ve sdružení Svatá tvář


Nejsvětější Ježíšova tvář – jak obrovský dar nám dal náš nebeský Otec! Šťastní jsou ti, kdo slyší Jeho poselství. Šťastnější a vskutku blaženější jsou ti, kdo podle něj jednají! Náš Pán řekl: „Až se vrátím, bude na Zemi víra?“ „Ano,“ odpověděli jsme. Náš Nebeský Otec nám dal úžasnou příležitost, oddanost Nejsvětější Tváři Ježíše, Jeho milovaného Syna, s nímž měl takovou radost.
Tyto dny jsou dny Boží lásky a Božího milosrdenství. Byl nám dán lék pro tyto dny, v nichž je tak velký nedostatek víry. Prostřednictvím svaté řeholnice, blahoslavené Marie Pieriny de Micheli, nám bylo ukázáno, jak můžeme získat tento velký dar víry a statečnosti i další důležité milosti. Toto poselství je určeno prostým duším: „Nestanete-li se jako malé dítě, nemůžete vejít do nebeského království.“
Na podporu této zbožnosti bylo 26. května 1976 v kanadském Montrealu založeno Sdružení Svatá tvář. Cílem tohoto apoštolátu je zadostiučinění Bohu (Otci, Synu a Duchu Svatému) prostřednictvím kontemplativní úcty ke Svaté Tváři Ježíšově. Toho se dosahuje šířením obrázků Svaté tváře, letáků a medailí po celém světě. Apoštolát připomíná slova svatého Pavla, „že je třeba hlásat Krista ukřižovaného“.
Náležíme ke Svaté římskokatolické církvi a jsme v naprosté poslušnosti papeži. Toto sdružení bylo mnohokrát zasvěceno Ježíši, Marii a Josefovi, neboť je to jejich sdružení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.