Ledelsesteori Ledelsesteori

Ledelsesteori er baseret på den antagelse, at mennesker er født med arvelige træk, og at nogle træk er særligt velegnede til ledelse. Teorien har til formål at finde frem til specifikke lederskab & personlighedstræk og karakteristika, der har vist sig at forudsige sandsynligheden for en leders succes eller fiasko.

Hvad er personlighedstræk?

Træktilgangen til personlighed er et af de vigtigste teoretiske områder inden for studiet af den menneskelige personlighed og fokuserer på forskelle mellem individer. Træktilgangen var et af de første systematiske forsøg på at studere lederskab. Kombinationen og samspillet mellem forskellige karaktertræk danner en personlighed, der er unik for hvert enkelt individ. Trait-teorien er fokuseret på at identificere og måle disse individuelle personlighedskarakteristika, der er kendt som “Traits”.

Træk: De kan også kaldes dispositioner og kan defineres som vanemæssige adfærdsmønstre, tankemønstre og følelser. Træk er relativt stabile over tid, er forskellige fra person til person og påvirker adfærd. Træk er ydre adfærd, der opstår ud fra indre overbevisninger og processer.

Hvad er Trait Theory of Leadership?

Trait Theory of Leadership er baseret på den antagelse, at mennesker er født med nedarvede træk, og at nogle træk er særligt velegnede til ledelse. Mennesker, der er effektive ledere, har den rigtige (eller tilstrækkelige) kombination af egenskaber, og store ledere har nogle fælles personlighedstræk. Trait-teorier hjælper os med at identificere egenskaber og dispositioner, der er nyttige, når man leder andre. Denne teori som beskrevet af Kelly (1974) forsøger at klassificere, hvilke personlige egenskaber såsom fysiske, personlighedsmæssige og mentale, der er forbundet med ledersucces. Trait-teorien bygger på forskning, der sætter forskellige træk i forbindelse med en leders succes.

Citat om karaktertræk:

“Lederskab består ikke af grader af teknik, men af karaktertræk; det kræver snarere en moralsk end en sportslig eller intellektuel indsats, og det pålægger både leder og efterfølger den samme byrde af selvbeherskelse.” – Lewis H. Lapham

“De manuskriptforfattere, jeg kender, har nogle få personlighedstræk til fælles, og et af dem er ængstelse.” – Tony Gilroy

“Jeg tror i sidste ende, at når man er berømt, kan folk godt lide at indsnævre en til nogle få personlighedstræk. Jeg tror, at jeg bare er blevet denne ambitiøse, siger-hvad-som-helst-er-på-hjernen, intimiderende person. Og det er en del af min personlighed, men det er bestemt ikke i nærheden af det hele.” – Madonna Ciccone

“I det øjeblik et menneske danner sig en teori, ser hans fantasi i ethvert objekt kun de træk, der begunstiger denne teori.” – Thomas Jefferson

Overblik over lederskabsteori om karaktertræk:

Den tidlige forskning i ledelse var baseret på datidens psykologiske fokus, som handlede om, at mennesker havde arvelige egenskaber eller karaktertræk. Trækteorien om lederskab fokuserede på at analysere mentale, fysiske og sociale karakteristika for at få større forståelse for, hvad der er den egenskab eller den kombination af egenskaber, der er fælles blandt ledere. Der har været mange forskellige undersøgelser af lederegenskaber, og der blev lagt vægt på at finde frem til disse egenskaber, ofte ved at studere succesfulde ledere, men med den underliggende antagelse, at hvis andre mennesker også kunne findes med disse egenskaber, så kunne de også blive store ledere.

Fordelene ved ledelsesteorien om lederskab:

Trækteorien er en naturligt tiltalende teori og giver konstruktiv information om ledelse. Masser af forskning har valideret teoriens fundament og grundlag, og den kan anvendes af folk på alle niveauer i alle typer organisationer. Ledere kan bruge informationen fra teorien til at evaluere deres position i organisationen og til at vurdere, hvordan deres position kan gøres stærkere i organisationen. Den tjener som en målestok, som lederegenskaberne hos en person kan vurderes i forhold til, og personer kan få en dybtgående forståelse af deres identitet og den måde, hvorpå de vil påvirke andre i organisationen. Denne teori gør lederen bevidst om sine styrker og svagheder, og dermed får han/hun en forståelse for, hvordan han/hun kan udvikle sine lederegenskaber. Den giver en detaljeret viden om og forståelse af lederelementet i ledelsesprocessen.

Eksempler på lederegenskaber:

Der er lavet en lang liste over træk for at beskrive en effektiv leder med hensyn til visse karakteristika. Nedenstående er resultatet af undersøgelser om ledertræk og karakteristika med henvisning til tidslinjer i form af år:

Kritik/argumenter imod – The Trait Theory of Leadership:

Mange argumenter er fremført mod ledelsesteorien om karaktertræk, og den har nogle iboende begrænsninger, da psykometriområdet i 1930’erne var i sine tidlige år. Det største argument er, at hvis bestemte karaktertræk er centrale differentiatorer for lederskab, hvordan forklarer vi så mennesker, der besidder disse egenskaber, men som ikke er ledere? Dette spørgsmål er en af vanskelighederne ved at bruge teorier om karaktertræk til at forklare lederskab.

Disse egenskaber anses ifølge nogle mennesker for at være gyldige indikatorer for succesfulde ledere, men hvis man sammenligner ledere ud fra forskellige fysiske personligheds- og intelligenstræk, kan man finde meget lidt enighed om disse. Nogle resultater peger på, at ledere er intelligente personer. Men de giver ikke noget fingerpeg om, hvorvidt lederne er klogere end deres følgere eller er lige så tæt på dem i intelligens.

Denne teori er ret kompleks, og der vil nødvendigvis være en vis subjektiv vurdering i forbindelse med at afgøre, hvem der betragtes som en “god” eller “succesfuld” leder, og mange af disse faktorer er situationsbestemte faktorer. Tilhængerne har en betydelig indflydelse på det arbejde, som lederen udfører. Trait-teorien ser helt bort fra følgerne og de situationer, som også hjælper en leder til at få succes. For at være mere objektiv er det personens egenskaber og situationens krav, der tilsammen er afgørende for lederens effektivitet.

Samtlige personlighedstræk er overlappende med hinanden. Derfor skal man være forsigtig med at påstå, at personlighed eller andre karakteristika er en årsag til succesfuld ledelse. Man skal stille spørgsmålene: Hvem er en succesfuld leder? Er han fysisk langt overlegen? Er han langt klogere? Er han mere moden som person? Er han mere motiveret til at nå sit mål? Tager han mere hensyn til sine tilhængere? Og så videre.

Dertil kommer, at listen over mulige karaktertræk har tendens til at være meget lang, og måling af personlighedstræk var ikke pålidelig på tværs af undersøgelser. Der er blevet identificeret mere end 100 forskellige træk hos succesfulde ledere i forskellige lederstillinger. Disse beskrivelser er blot almindeligheder, og der hersker uenighed om, hvilke træk der er de vigtigste for en effektiv leder. Denne teori giver ikke forklaringer mellem forholdet mellem de enkelte karaktertræk og deres indvirkning på lederskab. Nogle af karaktertrækkene kan beskrive en succesfuld leder, men det er ikke korrekt at forudsige succesfulde ledere på grundlag af karaktertræk alene.

Stogdill foreslog i 1948, at der ikke var noget konsekvent sæt af træk, der adskilte ledere fra ikke-ledere på tværs af en række forskellige situationer, hvilket indebærer, at en person med visse træk, der har været succesfuld i én situation, måske ikke er lige så effektiv i en anden situation, og dette førte til, at forskerne konkluderede, at træk skulle betragtes som relative i forhold til situationens krav.

Relaterede links

Du vil måske også kunne lide Trækteorier | Adfærdsteorier om ledelse | Kontingensteorier om ledelse | Fem-faktor personlighedsmodel | Gruppe- og udvekslingsteorier | Hawthorne studier – ledelse | Iowa studier | Katz’ tre-Skill Approach | Leader Member Exchange Theory | Leadership Traits – A great List | Management Theories | Managerial Grid Theory | McGregor’s Theory X and Theory Y | Contingency Theories in Action | Path Goal Leadership Theory | Situationsbestemt lederskab – Anvendelse | Skills Approach – anvendelse | Style Approach – anvendelse | Trait Theories – anvendelse | Role Theory of Leadership | Scientific Management Style | The Great Man Theory | Social Learning Theories | The Major Leadership Traits | Michigan Studies | Ohio State Studies | Trait Theory of Leadership | Lewin’s Change Management Model | Action Centered Leadership | Reciprocal Influence Approach | Theory of Idiosyncrasy Credit | Transformational Theories of Leadership | Burns Transformational Leadership Theory | Behavioral Approach to Management

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.