Vård i livets slutskede för äldre patienter med akut myeloisk leukemi

By Matthew Stenger
Posted: 8/17/2017 11:57:45 AM
Last uppdaterad:

Anvisning

  • Totalt 44,4 % av de äldre patienterna med akut myeloisk leukemi skrevs in på hospice.
  • Av dem påbörjade 47,4 % och 28,8 % den första inskrivningen på hospice under de sista 7 respektive 3 sista dagarna i livet.

Som Wang et al rapporterade i Journal of Clinical Oncology får många äldre patienter med akut myeloisk leukemi (AML) inte hospicevård i livets slutskede, och de som gör det tenderar att skriva in sig på hospice inom några dagar före döden.

Studieinformation

Den befolkningsbaserade retrospektiva kohortstudien omfattade en analys av Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare länkade databas för att identifiera patienter med AML som var ≥ 66 år vid diagnosen, diagnostiserades mellan 1999 och 2011 och avled före slutet av december 2012.

Vårdmönster

För 13 156 patienter i kohorten var medianöverlevnaden 2,4 månader. Andelen som fick hospicevård efter diagnosen ökade från 31,3 % 1999 till 56,4 % 2012. Denna ökning återspeglade till stor del en ökning av andelen patienter med hospiceinskrivning under de sista 7 dagarna i livet.

Av hela kohorten var 5 847 patienter (44,4 %) inskrivna på hospice. 47,4 % av dem började 47,4 % och 28,8 % påbörjade den första hospiceinskrivningen under de sista 7 respektive de sista 3 dagarna i livet. Totalt 5 662 (43,0 %) dog på sjukhus och 5 322 (40,5 %) dog på hospice. Jämfört med patienter som dog inom 30 dagar efter diagnosen var det mer sannolikt att de med längre överlevnad skrevs in på hospice (48,1 % jämfört med 30,7 %, P < .01). Första inskrivningen på hospice under livets sista tre dagar skedde för 51,2 % av de patienter som dog inom 30 dagar efter diagnosen och för 24,9 % av dem med längre överlevnad.

Av 89 patienter som överfördes till och från hospicevård fick 62 % transfusioner utanför hospice. Användningen av kemoterapi inom de sista 14 dagarna i livet ökade från 7,7 % 1999 till 18,8 % 2012. Manliga och icke-vita patienter var mindre benägna att skriva in sig på hospice och hade större sannolikhet att få kemoterapi och bli inlagda på intensivvårdsavdelningen i livets slutskede. Äldre patienter var mindre benägna att få kemoterapi och intensivvård i livets slutskede och mer benägna att gå på hospice.

Författarna drog slutsatsen: ”Vården i livets slutskede för äldre patienter med AML är suboptimal. Ytterligare forskning är motiverad för att identifiera orsakerna till deras låga användning av hospice-tjänster och strategier för att förbättra vården i livets slutskede för dessa patienter.”

Studien finansierades av National Cancer Institute.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.