Wie waren de Zeloten in het Nieuwe Testament?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van CompellingTruth.org:

Een van Jezus’ 12 discipelen stond bekend als Simon de Zeloot (Matteüs 10:4; Marcus 3:18; Lucas 6:15; Handelingen 1:13). Wie waren de Zeloten?
De Zeloten waren een politieke beweging onder de Joden die streefden naar het omverwerpen van de bezettende Romeinse regering. De term Zeloten komt van het Griekse woord zelotes dat emulator of ijverige volgeling betekent.
De Joodse historicus Josephus uit de eerste eeuw noemde de Zeloten als een Joodse politieke beweging die was begonnen door Judas van Galilea en Zadok de Farizeeër in 6 na Christus. In de meeste opzichten zaten zij op één lijn met de Farizeeën uit de tijd van het Nieuwe Testament, maar zij geloofden verder dat God de leider van de natie moest zijn in plaats van de Romeinse regering. Omdat Josephus persoonlijk tegen deze Zeloten gekant was, benadrukte zijn geschrift hen op een zeer negatieve manier. Josephus merkte ook op dat Judas van Galilea de Joden lafaards noemde als zij belasting aan Rome bleven betalen.
Deze beschrijving van de Zeloten maakte duidelijk dat zij vasthielden aan de leer van de Torah, maar geloofden dat deze moest worden afgedwongen door middel van activisme en zelfs gewelddaden. Dit geloof zou later een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van Israël, die van invloed zou zijn op de schrijvers van het Nieuwe Testament.
Toen de keizerlijke cultusverering in Israël werd ingevoerd, hielpen de Zeloten bij het leiden van een militaire opstand tegen de Romeinen in 66 na Christus. Aanvankelijk hadden zij succes, maar de Romeinen verwoestten later de stad Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus.
Sommigen hebben gekeken naar de houding en de daden van de Zeloten in deze periode en opgemerkt dat zij gelijkenis vertoonden met hedendaagse terroristen. Dit etiket is echter slechts gedeeltelijk juist, omdat niet alle Zeloten gewelddadig waren en het feit dat de Zeloten vochten om hun eigen vaderland te verdedigen in plaats van een andere natie.
Een goed begrip van de Zeloten helpt echter om de keuze van Simon de Zeloot als een van de eerste discipelen van Jezus te belichten. Velen denken aan de tollenaar Mattheus als de meest impopulaire keuze die Jezus maakte voor een discipel. Maar terwijl hij onderwees dat hij een vredestichter moest zijn (Matteüs 5:9) en sprak over een koninkrijk dat niet van deze wereld is, leerde Simon de Zeloot over een wereldbeeld dat in tegenspraak was met zijn waarschijnlijke verlangens om zijn bezettende regering omver te werpen. In plaats daarvan onderwees Jezus de belangrijke rol van liefde, zelfs het liefhebben van je vijanden, als onderdeel van Gods wil voor ons leven.

Gerelateerde waarheid:
Wie waren Jezus’ twaalf (12) discipelen/apostelen?
Wilt God dat christenen het koninkrijk oprichten en mensen dwingen om Gods wetten te gehoorzamen?
Wie waren de Herodianen in het Nieuwe Testament?
Wat zegt de Bijbel over burgerlijke ongehoorzaamheid?
Moet een christen in het leger?
Terug naar:
Waarheid over al het andere

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.